Toshel

ISO 9001 и OHSAS 18001

  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА ПО  ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА НА “ТОШЕЛ – 92 ” ЕООД         


В съответствие с хуманните принципи на съвременната ценностна система по отношение първостепенната важност на човешкото здраве и живот във всяко начинание, висшето ръководство на “ТОШЕЛ - 92” ЕООД определя грижата за осигуряване на безопасността и здравето на персонала, в условията на работната среда, като основен приоритет в дейността си, неделим от целите и интересите на бизнеса.         
Първостепенна задача на фирмата е да поддържа и непрекъснато да усъвършенства система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, която да ограничава до минимум и предодвратява рисковете от нанасянето на вреди и професионални заболявания на персонала и други заинтересовани страни в работния процес.  Фирмената политика по осигуряване на  здравословен и безопасен труд изцяло е подчинена на стриктното спазване на действащото законодателство в Република България и е в съответствие с европейското законодателство.       

Спазването и подобряването на системата за управление на безопасността при работа е предпоставка за повишаване ефективността на работа на “ТОШЕЛ – 92” ЕООД.

Като изпълнител на дейности свързани с електростроителство, фирмата се стреми да установява и поддържа безопасни практики на работа във всички етапи, свързани с реализацията на нейните обекти. Фирма “ТОШЕЛ – 92” ЕООД постоянно и отговорно координира сигурността по изпълнението на обектите и предприема всички практични стъпки за поддържане на надеждна, обезопасена и подредена работна площадка.

Основен приоритет на “ТОШЕЛ – 92” ЕООД е да мотивира собствения си персонал, външните изпълнители и всички други заинтересовани страни за спазване на задълженията им в съответствие с изискванията за здраве и безопасност при работа с цел недопускане влияние от факторите на работната среда. В тази връзка фирмата решава и огласява пред тях всички решения за безопасна работа и сигурност, процедурите и отговорностите, както и надеждните действия за осигуряване на безопасен и здравословен труд на практика. Тези действия се преразглеждат, актуализират и променят при необходимост, така че да се осигури допълнителна надеждност в подходящи области и точни видове дейности.

СОФИЯ
ДАТА: 28.10.2008 г.

 

 

ПОЛИТИКА НА “ТОШЕЛ - 92” ЕООД

В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ТОШЕЛ - 92” ЕООД осъзнава отговорността и ангажимента си по  отношение  опазването на околната среда, което е неделима част от цялостната дейност на организацията.

Отговорност за опазването на околната среда има както ръководството на организацията, така и всеки един служител, работещ за нея и от нейно име.

Политиката по околната среда на “ТОШЕЛ - 92” ЕООД се базира върху следните основни принципи:

•    Да осигури компетентността и екологичната култура на персонала.
•    Постоянно поддържане и непрекъснато подобрение  управлението на околната среда;
•    Стремеж за минимизиране вредното въздействие върху околната среда;
•    Създаване на условия за предотвратяване на всяко значително вредно въздействие върху околната среда;
•    Ефективно използване на материалите и природните ресурси;
•    Намаляване на отпадъчните материали и опасностите за ОС, чрез контрол
       и усъвършенстване на технологиите;
•    Спазване на законовите и нормативни изисквания по отношение опазването на околната среда;
•    Актуализация на политиката, целите - общи и конкретни по опазване на околната среда при промяна на процесите, дейностите и услугите в организацията;
•    Удовлетворяване правото на бъдещите поколения за живот в екологично чиста околна среда.
•    Всеки служител работещ за “ТОШЕЛ - 92” ЕООД, да осигурява съответствие на СУОС с изискванията на ISO 14001:2004.

Висшето ръководство има ангажимента тази политика да бъде реално прилагана в дейността на “ТОШЕЛ - 92” ЕООД и в рамките на обхвата на Системата за Управление по Околната Среда (СУОС).

 

ДАТА: 20.02.2012г.
гр. София